POLÍTICA DE PRIVACITAT

La prestació dels serveis de PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L. comporta necessàriament el tractament de les dades personals dels seus clients. Per PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L les teves dades són importants. Gràcies a ells podem estar en contacte per informar-te de les nostres activitats, serveis i comunicació amb tu. Per aquest motiu ens prenem molt seriosament la protecció de les teves dades personals que guardem utilitzant una forma transparent, segura i responsable.

D'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals a la lliure circulació d'aquestes dades i a la legislació de protecció de dades vigent a Espanya, PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, SL l'informa del tractament dels mateixos i expressa en la present política les condicions com a responsables del tractament.

Els tractaments seran realitzats per:

PAPELERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L
C/MELCIOR DE PALAU 145, 08014, BARCELONA

CIF: B60458643

I a efectes de comunicació la direcció de l'empresa serà:

meritxell@llibreriacampus.com

Texto de Odoo y bloque de imagen

 

FINALITAT DE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 


L'informem que les seves dades personals seran tractades per l'empresa PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L per poder presentar una oferta i gestionar el servei sol·licitat en cas de contractació o compra.


És possible que se li remeti publicitat via electrònica sobre ofertes, promocions i recomanacions, si així ho va autoritzar en el moment de la recollida de les seves dades, mitjançant consentiment explícit i afirmatiu o bé si és o ha estat client de PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L


Així mateix, en alguns casos, es realitzaran enquestes i estudis estadístics a clients


DADES PERSONALS QUE SERAN TRACTATS


S'entén per dades personals aquelles dades que l'identifiquen o podrien emprar-se per a això. Les dades a tractar per PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L. en el marc de la relació amb l'interessat i condicionat a les finalitats consentides, s'inclouen en les següents categories:


-Dades identificatives i de contacte, per exemple: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.


-Dades d'informació comercial en funció de les indicacions rebudes.


-Aquelles dades estrictament necessàries per a la prestació de servei que ha contractat amb PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L 


QUAN RECAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS?


Majoritàriament, però no de forma limitadora, les seves dades podran ser recollides quan se'ns facilitin físicament a la llibreria, via formulari web, la recepció d'emails o mitjançant la formalització de contractes.


COMUNICACIÓ I DESTINACIÓ DE LES DADES.


Les dades de la persona interessada poden ser comunicades PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L, exclusivament per a les finalitats indicades. En casos com el tractament de la quota AMPA, les dades poden ser cedides a aquesta entitat per poder tenir coneixement dels seus socis. En aquests casos els clients seran informats abans d'iniciar la compra. També podran ser cedides en els casos en què hi hagi una obligació legal a les autoritats competents.


BASE JURÍDICA QUE LLEGÍTIMA EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS


La base jurídica que legitima els tractaments és l'execució del contracte en cas de contractació o bé consentiment explícit.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS


Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per donar resposta a la relació contractual, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i en qualsevol cas mentre no se sol·liciti la supressió per l'interessat, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d'acord amb cada tipologia de dades.


DRETS DELS INTERESSATS EN RELACIÓ A LES SEVES DADES PERSONALS 


Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades, si considera que no són exactes. També es pot sol·licitar la supressió, en situacions en les quals ja no siguin pertinents per als fins per als quals van ser recollides.


Podrà oposar-se al tractament de les seves dades, si donades les seves circumstàncies personals fóra plausible i adequat. En aquest cas, PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L, deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims, com complir amb les obligacions legals o la defensa de possibles reclamacions.


En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L, només els reservarà i s'utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.


Pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades: El dret a la portabilitat consisteix a recollir en un format estructurat les seves dades en format electrònic per a la transmissió directa dels mateixos a altres responsables. Així mateix podrà rebre'ls, per emmagatzemar-los en els dispositius que consideri vostè apropiats, sense necessitat de transmetre'ls a altres responsables.


L'interessat podrà exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la adreça meritxell@llibreriacampus.com, adjuntan fotocopia del DNI o certificat digital e indicant la motivació i el dret que es vol exercir.


CONDICIONS D'ÚS


En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, SL informa a l'Usuari del Web: https://distribuidora.campusllibres.com/, que l'accés, navegació i utilització de la mateixa implica l'acceptació expressa de tots els termes inclosos en les presents Condicions d'Ús i el seu compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi aquesta web.IDENTIFICACIÓ


https://campusllibres.com/ (des d'ara la web):


Denominació Social:

PAPELERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L.

C.I.F: B60458643

Domicili Social: C/MELCIOR DE PALAU 145,08014 BARCELONA

Correu electrònic: meritxell@llibreriacampus.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona


OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ


Les presents Condicions d'Ús tenen per objecte regular l'accés, la navegació i la utilització del web per l'Usuari, sense perjudici del dret que PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L es reserva a modificar-les.


L'accés, la navegació i la utilització dels continguts del Web per part de l'Usuari després de l'entrada en vigor de Condicions modificades suposen l'acceptació de les mateixes.

A l'efecte d'interpretació, entenem que una persona passa a ser Usuari del Web en el moment en què aquest accedeixi, navegui i / o utilitzi els continguts del web i accepta les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat establertes.RESPONSABILITATS 


PAPELERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L no es fa responsable:


1. l'inadequat funcionament i / o errors de la web si això es deu a tasques de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes indispensables per fer ús del servei..

2. dels virus i / o altres components nocius en la web o en el servidor que la subministra.

3. els danys que es generi a l'Usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L

4. els perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions d'ús que PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L s'estableix a la web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de la web..

5. de la informació publicada al seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.


PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.


PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L adoptarà les mesures oportunes per assegurar una resposta ràpida, sense responsabilitzar pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions..


  


REGLES D'ACCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS


En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:


1.  Obtenir els continguts facilitats a la web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi.

2.  Utilitzar algun dels serveis i continguts que PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L posa a la seva disposició, amb fins il·lícits.

3.  Realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'activitat normal del web oa l'ordinador d'un tercer.

4.  Utilitza la web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

5.  Accedir sense autorització a qualsevol secció de la web, a altres sistemes o xarxes connectades, a cap servidor de PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, SL, ni als serveis oferts a través del web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;


En el cas que l'Usuari causi danys a tercers, per fer ús de qualsevol servei i contingut facilitades a través del web, exonera expressament a PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L, de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada.


PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L es reserva el dret d'exercici de les accions legals oportunes en cas d'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l'Usuari.


ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB


PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L no controla els continguts, ni les condicions d'ús ni la Política de Privacitat de les webs de tercers..


Així mateix, PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L no serà responsable de la disponibilitat d'aquestes webs i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o servei oferts en aquestes.


L'Usuari accepta que PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L no serà responsable de les pèrdues o danys en que l'Usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat de les esmentades Web.


L'usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d'aquesta Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l'exercici dels drets d'explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, SL


SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB


PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, SL es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis de la web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l'Usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.


LEGISLACIÓ JURISDICCIÓ APLICABLE


Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present web, s'aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de totes les controvèrsies, que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposa les presents disposicions, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, així com, si és el cas, als tribunals arbitrals de consum.


POLÍTICA DE COOKIES 


PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, SL, és la responsable de les cookies de la web i del tractament de les dades obtingudes a través de les mateixes, decidint sobre la finalitat del tractament en relació amb la informació recollida, que és utilitzada per millorar la vostra navegació en el nostre lloc web. En aquest sentit, l'accés, la navegació i l'ús dels serveis a la web de PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L impliquen l'acceptació de la present Política de cookies.


Una cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema en el dispositiu de l'Usuari i ens permet reconèixer-ho. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat i la usabilitat del web de PAPERERIA LLIBRERIA CAMPUS, S.L.


Mitjançant l'accés a la Web, l'Usuari accepta de manera expressa la utilització d'aquest tipus de cookies en els seus dispositius. En cas que l'Usuari no accepti la utilització de les mateixes, haurà de configurar el seu navegador web, de manera que rebutgi la instal·lació i / o utilització de les cookies al seu dispositiu. Això no obstant, en el cas que l'Usuari desactivi les cookies, pot ser que la seva navegació per la web no sigui òptima i algunes de les utilitats no funcionin correctament.